Reklamacje

Opublikowano:

 REKLAMACJE

1. W sytuacji, gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:

a). w przypadku, gdy produkt jest niezgodny z umową, regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady,

b). w przypadku, gdy produkt objęty  jest gwarancją, regulacje przewidziane treścią udzielonej gwarancji, a w pozostałym zakresie o przepisach kodeksu cywilnego.

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

2. Celem złożenia reklamacji z tytułu rękojmi  Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu mailem - adres: esklep@bi1.pl, a następnie postępowania zgodnie z otrzymanymi informacjami.

3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)  Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b)  Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.

5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (ust. 1 lit. a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

6. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.

9. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji, w formie przelewu na wskazane przez Klienta konto bankowe.

10. Od odmownej decyzji uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo złożenia do  Sprzedającego wniosku  o ponowne rozpoznanie jego reklamacji.

11. Realizacja uprawnień gwarancyjnych klienta realizowana jest w trybie przewidzianym w udzielonej na dany towar gwarancji.